B.T Rørsystem AS innehar eget system for kvalitetsstyring som tilfredsstiller relevante krav i NS-EN 9001:2008. Kvalitetssikringen og kontrollfunksjoner berører alle aktivitetene i bedriften og danner grunnlag for vår egen og våre kunders forsikring om at kvaliteten og de øvrige spesifiserte betingelser på levering kan bli oppnådd.

Kvalitetshåndboken og tilhørende prosedyrer er å beskrive B.T Rørsystems kvalitetssystem. Egne prosedyrer er utarbeidet der dette er et krav eller er hensiktsmessig for bedriften. Kvalitetshåndboken er basert på og tilfredsstiller kravene i NS EN ISO 9001:2008

For å ivareta sveiseprosessen følger vi NS-EN 3834-2. Sveiseprosedyrer er kvalifisert og godkjent av 3.-part, som tilfredsstiller PED og NORSOK M-601.

Kvalitetsystem

Den øverste ledelse ved B.T. Rørsystem AS vil gjennom etablering, vedlikehold og videreutvikling av et internkontrollsystem sørge for at bedriftene til enhver tid etterlever gjeldende lover, forskrifter og interne standarder for verne- og miljøarbeid. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved bedriften skal baseres på en klar fordeling av ansvar og myndighet.

Alle ansatte skal gis den nødvendige opplæring med hensyn til verne- og miljøvirksomhet, og gis innføring i internkontrollsystemets oppbygging og virkemåte. Når avvik fra fastsatt standard eller norm opptrer for en definert helse-, miljø- og / eller sikkerhetsfaktor, skal årsaken til avviket klarlegges, og tiltak skal settes i verk for å hindre at avviket gjentar seg.