Østfold Energi - Fjernvarme KPS

Prosjekt detaljer

Kunde: Østfold Energi
Prosjekt: Fjernvarme KPS
Byggetid: Apr 2019 - Des 2019
Kontraktsverdi: 12 millioner
Prosjektleder: Lars K. Sverstad
Sted: Sarpsborg

Kontakt oss

+47 69 13 98 00

henrik@btrorsystem.no

Bredmyra 5, 1739 Borgenhaugen

Arbeidets art og omfang:

I forbindelse med at Østfold Energi i 2019 fikk signert avtale om leveranse av fjernvarme til Husqvarna og Tingvollheimen i Sarpsborg, signerte vi kontrakt med Østfold Energi som totalentreprenør for arbeidene med fjernvarme.

Gravetraseen var på totalt 1600 meter. Gravearbeider ble utført av vår underentreprenør Arco Entreprenør AS

Prosjekterende aktør i prosjektet var COWI. COWI har prosjektert traseen, og i fellesskap med Sarpsborg kommune kommet frem til beste løsning.

Ny fjernvarmeledning ble koblet til eksisterende ledning ved AK Maskin på Tunejordet. Grøftetraseen  gikk delvis i vei, og i grøntareal. Totalt ble det utført 3 kryssninger under veibane. Her ble det boret under veibane og lagt inn foringsrør som trekkerrør for fjernvarmeledninger.

Dimensjoner på rør var fra DN 200 – DN 100.

BT Rørsystem AS sin rolle

Som hoved entreprenør i prosjektet hadde vi det overordnede ansvaret. Ansvaret for koordinering av underentreprenører, ledelse av bygge møter og oppfølging av fremdriften. BT Rørsystem varslet arbeidstilsynet om anleggsarbeidene og utarbeidet varslingsplan på anleggsområdet.

I samarbeid med byggherren Østfold energi utarbeidet vi en SHA og HMS plan for det spesifikke prosjektet.

Det ble holdt bygge møte hver uke, og utført vernerunde hver 14 dag i anleggsperioden.

Vår totalentreprise innebar utstikking av rørtrase og gravearbeider. Legging og sveising av rør. Innmåling av rør og sveiseskjøter. 10% NDT kontroll av sveis. Muffing av skjøter. Tilbake fylling av masser, samt asfaltering av veibane og tilsåing av grøntarealer.

For tingvollheimen og KPS monterte vi kundesentral for fjernvarme. Vi koblet til primærside av sentralene i dette prosjektet.

I tillegg utførte vi arbeidet på begge anlegg med omgjøring og tilkobling av sekundær side på sentralene. Arbeidene innebar demontering av eksisterende anlegg og opprydding i fyrsentralene. Fjernet unødvendige komponenter som berederanlegg, vekslere og fyrkjeler. Sveising av nye rør fra kundesentral og tilknytning til eksisterende anlegg. Isolering av røranlegg med rørskåler og mantel.