FREVAR - Borredalsvannet

Prosjekt detaljer

Kunde: FREVAR
Prosjekt: Borredalsvannet
Byggetid: 2014 - 2015
Kontraktsverdi: 1,2 millioner
Prosjektleder: Lars K. Sverstad
Sted: Fredrikstad

Kontakt oss

+47 69 13 98 00

henrik@btrorsystem.no

Bredmyra 5, 1739 Borgenhaugen

Arbeidets art og omfang:

Frevar KF skal legge en ny råvannsledning gjennom Borredalsvannet i Fredrikstadmarka for å få en sikrere og tryggere vannforsyning frem til vannverket som produserer / leverer 15- 16 mil m³ drikkevann pr.år.

Parsellen som skal legges er ca. 1500 lengdemeter, bestående av en ø 900 mm PE-ledning.

I nordenden av Borredalsvannet skal den prosjekterte ledningen sammenkobles med en eksisterende ø 900 mm PP-ledning. Syd i Borredalsvannet skal ledningen kobles til et eksisterende silhus hvor det samtidig skal etableres et undervanns- kumarrangement.

I tilknytning til silhuset, på nedsiden av gråsteinsmuren som demmer opp Borredalsvannet, skal det bygges et nytt kumarrangement som erstatning for en eksisterende kum. Den nye kummen skal bygges med et overbygg i tre.

Tilbudet gjelder alle arbeider med VA-anlegget, oppføring av overbygg over prosj. vann- / ventilkum, bistand i forbindelse med gjennomtrekking av fiberkabel i den prosjekterte råvannsledningen m.m. Tilbudet gjelder imidlertid ikke sveising av råvannsledningen da dette påhviler leverandøren av ledningen.

Når det gjelder leveranser, så gjelder tilbudet ikke anskaffelse av VA-materiell så som rør, kummer, kumarmatur og deler, lodd, pakninger, fiberkabel m.m. All leveranse av øvrig materiell skal inngå i tilbudet.

Valgt entreprenør vil bli tillagt ansvar for koordinering og lossing av rør og rørdeler, lodd, pakninger, kummer m.m. Materiell som Frevar skal gå til anskaffelse av. Det legges til grunn at materiellet blir levert innenfor normalarbeidstid, og det vil ikke bli gitt ekstra kompensasjon for eventuelle leveranser utenfor normalarbeidstid. Materiellet skal losses på riggplass i sørenden av Borredalsvannet, og interne forflytninger av eksempelvis lodd til nordenden av Borredalsvannet må hensyntas innkalkuleres i postene. 

B.T Rørsystem AS sin rolle:

BT Rørsystem A/S var en underleverandør for Brødrene Dahl i dette prosjektet. BT Rørsystem A/S utførte prefabrikasjoner og sveising av alle syrefaste rørdeler for ventilkammer og sto for innkjøp av bi materiell som bolter og pakninger for montasje på plass. Alle rørgjennomføringer inn til ventilkammer ble produsert i syrefaste rør med innmuringskrager for innstøpning i vegg. Styrerør for PE ledninger lagt i bakken er valset og sveiset for best mulig tilpassing til dimensjonen på PE ledningen. Styrerør ble også levert i syrefast kvalitet. Dimensjoner på leverte rør er DN 400 og DN600, samt drensledning DN 150. Vi produserte også grenrør og T-rør for anlegget.

BT Rørsystem A/S var delaktig i monteringen av rørdeler og ventiler for ventilkammeret på plass. Det meste av rørdeler ble prefabrikkert i eget verksted, mens noen av delene måtte tilpasses på plass for eksakte mål. Vi produserte og tilpasset en syrefast kanal mellom silhus og ny PE kum.

Ledningene i det nye ventilkammeret skulle tilpasses eksisterende ventilkammer. De eksisterende rør som lå i bakken var av Tysk standard. Her måtte det brennes ut nye flenser med hullbilde etter Tysk standard.
Full dokumentasjon etter arbeidet er utarbeidet og sendt til kunde.